Privacy Verklaring

Inleiding

Deze website, www.keukenkampioendivisie.nl, wordt onderhouden door Coöperatie Eerste Divisie (CED). In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe de CED omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Informatie over de CED

De CED is gevestigd te Zeist en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 30158231 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is de CED bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)343 492080. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@keukenkampioendivisie.nl.

 

Verwerkingen van persoonsgegevens

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming dan wel op grond van het gerechtvaardigd belang.

De CED verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Nieuwsbrieven

Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de de CED een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.

Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de betreffende nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u wordt gevraagd om aanvullende gegevens in te vullen, zoals uw naam en achternaam; dit is niet altijd en/of niet voor alle gegevens verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de betreffende nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

(Marketing)-acties / Derden

Het is mogelijk om via de website, deel te nemen aan (marketing)acties van de Keuken Kampioen Divisie. Voor meer informatie over deze (marketing)acties wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van de Keuken Kampioen Divisie. Indien u deelneemt aan deze (marketing)actie(s), worden daarbij persoonsgegevens verwerkt.

De CED kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de BVO die correspondeert met de door u opgegeven voorkeur en -naar gelang de divisie waarin de BVO van de door u opgegeven voorkeur uitkomt -:

 

  • De officiële sponsors en partners van de Eerste Divisie zoals genoemd op https://keukenkampioendivisie.nl/partners/ (hierna: “Partners Eerste Divisie) en/of Sponsoren; of
  • De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’), en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners Eredivisie”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”).

Het voorgaande is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiele Partners Eredivisie en/of sponsors danwel Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsors bewaard.

 

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

–             U via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners Eredivisie en/of Sponsors, danwel de diensten of producten door de Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;

–             U commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;

–             Uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsors teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

 

Analytische doeleinden

De CED, Eredivisie en BVO’s gebruiken uw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de fans, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen analyseren van hun demografische kernmerken, hun interesse in de producten en diensten van de CED/BVO’s en hun interesse om via de CED/Eredivisie/BVO’s communicatie te ontvangen, om daarmee de contactstrategie en het producten- en/of dienstenaanbod van de de CED/Eredivisie/BVO’s uiteindelijk beter te laten aansluiten op u als bezoeker van de website.

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de CED hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de CED de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

 

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de CED worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de CED en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies

De CED maakt op de website gebruik van cookies. Voor een toelichting hierop, zie onze cookie policy.

 

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om DE CED te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om DE CED te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 19 febrauri 2020.

 

Contactgegevens CED

De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door de CED, gevestigd te Woudenbergseweg 21, 3707 HW Zeist. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit Privacy Statement kunt u conctact opnemen via info@keukenkampioendivisie.nl. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.